Regulamin Biznes Partner

 

Regulamin programu Biznes Partner LLS

 

 

§ 1.Misja

 

Luter Learning System jest właścicielem i organizatorem programu partnerskiego Biznes Partner LLS.

 

Ideą Biznes Partner LLS jest stworzenie i rozbudowa systemu wsparcia edukacyjnego, rozwoju osobistego i finansowego dla osób budujących network marketing, lub osób które pragną stworzyć dodatkowy dochód.

 

Celem stworzenia systemu Biznes Partner jest zaangażowanie ludzi w promocję produktów LLS, w zamian za korzyści osiągane ze sprzedaży i polecania produktów, oraz organizowanie sieci partnerów biznesowych.

 

Partnerzy Biznesowi (zwani również użytkownikami) nie mogą nikomu obiecywać konkretnych zysków czy dochodów, każdy z nich bowiem oświadcza, iż rozumie, że może je osiągnąć jedynie dzięki indywidualnej pracy, aktywności własnej i zaangażowaniu.

 

Zabrania się rozpowszechniania jakichkolwiek informacji o produktach i usługach mogących wprowadzić konsumenta w błąd. Partnerzy nie są pełnomocnikami firmy Luter learning System, oraz nie są uprawnieni do składania żadnych oświadczeń w imieniu powołanych wyżej podmiotów. Biznes Partnerzy są niezależni, działają jednak w oparciu o Regulamin, Umowy, Kodeks Etyczny oraz obowiązujące przepisy prawne.

 

Biznes Partner LLS, akceptuje całość postanowień Regulaminu, zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich wynikających z niego zasad oraz przyjmuje do wiadomości, że rejestracja w Systemie Biznes Partner LLS oraz korzystanie z niego, może odbywać się wyłącznie w zgodzie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.

 

Niniejszy Regulamin nie uchybia obowiązkom Użytkowników wynikającym z innych dokumentów określających prawa i obowiązki Użytkowników.

 

Uczestnik nie jest pracownikiem, agentem, ani komisantem LLS, jak również nie jest przedstawicielem LLS z innego tytułu, chyba że strony wyraźnie postanowiły inaczej, zachowując przy tym formę pisemną, pod rygorem nieważności.

 

Uczestnik jest zobowiązany do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym informowania o działalności oraz produktach LLS

 

Uczestnik jest zobowiązany do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby godzić w dobry wizerunek LLS oraz jej produktów i usług.

 

Uczestnik wykonujący działalność polegającą na budowaniu sieci i/lub prowadzeniu sprzedaży bezpośredniej produktów i usług LLS oraz świadczenia usług promocyjnych dla LLS prowadzi wyżej wymienione działania we własnym imieniu, na własne ryzyko i własny rachunek.

 

 

 

Elektroniczne zaakceptowanie Regulaminu Biznes Partner LLS jest jednoznaczne z zapoznaniem się z jego treścią oraz akceptacją warunków Regulaminu.

  1. Administratorem stron www.slawomirluter.pl, subdomen oraz systemu rejestracji jest Luter Learning System, zwanej LLS, z siedzibą w Łodzi, przy ulicy. Gandhiego 27/33, 91-015 Łódź, NIP 726-139-40-94, regon 472189664

 

 

§ 2.Personalia

 

Podczas użytkowania serwisów należących do LLS, wymaganym będzie od Użytkownika podanie niektórych swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), poprzez wypełnienie m.in. formularza lub w inny sposób. W przypadku formularzy zamówień, Użytkownik proszony będzie o podanie pełnych danych osobowych.

Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi korzystanie z serwisu blokując wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.

 

§ 3. Subskrypcja bezpłatnego mailingu ( newsletterów, artykułów, czasopism itp.)

 

Zaprenumerowanie mailingu elektronicznych newsletterów oraz artykułów należących do LLS, wymaga podania w odpowiednim formularzu imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Korzystając, w jakikolwiek sposób z serwisów znajdujących się pod adresem www.slawomirluter.pl i jak również z serwisów w subdomenach do nich przynależnych, Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności, posiadając prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia ich z bazy w dowolnym czasie. Zmiana danych osobowych w postaci imienia i nazwiska wymaga kontaktu z administratorem sieci (biuro@slawomirluter.pl) celem weryfikacji personaliów.

 

 

§ 4. Składanie Zamówień

 

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez LLS wymaga podania w odpowiednim formularzu danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Warunki składania zamówień określone są w regulaminie sklepu internetowego będącego własnością Luter Learning System. Regulamin sklepu internetowego stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Zamówienia odbywają się za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem http: slawomirluter.pl

 

§ 5. Administrator danych i pliki Cookies

 

1. Przekazywane LLS dane osobowe kandydata lub uczestnika Biznes Partner przetwarzane są przez LLS wyłącznie w celu rozpatrzenia złożonego wniosku lub wykonywania umowy. Kandydat lub uczestnik Sieci, wyraża jednocześnie zgodę na przekazanie niezbędnych danych osobowych podmiotom obsługującym LLS.

2. Klient lub uczestnik Biznes Partner może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

3. Administratorem danych osobowych jest Luter Learning System ul. Gandhiego 27/33 91-015 Łódź, NIP: 726-139-40-94

4. Biznes Partnerowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz  prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania ich usunięcia.

5. LLS nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania błędnych danych.

6. W celach statystycznych oraz w celu podwyższania jakości obsługi świadczonej przez LLS, korzysta on z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze kandydata lub uczestnika Sieci, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia procedury rozpoznawania Użytkownika. Cookies nie są szkodliwe dla komputera, jego Użytkownika ani jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku komputera.

Uczestnik Biznes Partner może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. LLS informuje jednak, że nieakceptowanie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie systemu informatycznego. Szczegółowe zasady dotyczące plików cookies określa Polityka Cookies, dostępna w systemie informatycznym LLS.

 

§ 6. Bezpieczeństwo

 

Wszelkie formularze, w tym w szczególności rejestrujące Użytkowników i zamówienia, które wymagają podania pełnych danych osobowych Użytkownika, są zabezpieczone odpowiednimi technologiami przed dostępem osób nieuprawnionych.

 

§ 7. Definicje

 

a) Plan Marketingowy – Zasady obliczania i wypłaty wynagrodzenia dla uczestników.

b) System Biznes Partner – program w ramach, którego uczestnicy mogą polecać produkty LLS oraz otrzymywać wynagrodzenie wyliczane zgodnie z zasadami określonymi w Planie Marketingowym

c) Punkty BP - punkt to wewnętrzna waluta LLS, 1 punkt ma wartość 1 PLN

 

§ 8. Wypłata prowizji i plan marketingowy

 

Punkty naliczane są uczestnikom Biznes Partner według planu marketingowego w czasie w którym spełniają oni warunek aktywności zakupowej. 

Wartość punktowa: 1 pkt = 1 zł brutto (z VAT).

Uczestnik może wykorzystać zgromadzone punkty  na zakup produktów, usług, szkoleń i innych produktów w sklepie LLS. Może także wypłacić prowizję na swoje konto bankowe.

 

  1. Prowizja wypłacana jest uczestnikom systemu Biznes Partner w momencie zgłoszenia wypłaty środków zgromadzonych na koncie uczestnika. Wypłata następuje do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia.
  2. Aby uzyskać prowizję na konto, uczestnik nie prowadzący działalności gospodarczej musi wypełnić i przesłać poprawnie wypełnioną umowę zlecenie, oraz dołączyć rachunek na sumę do wypłaty na adres siedziby. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Biznes Partner otrzyma prowizję w wysokości neeto, czyli z sumy prowizji brutto widocznej w systemie Biznes partner, zostaną odjęte wszystkie należne składki, podatki i inne zobowiązania.
  3. Jeżeli Biznes partner prowadzi działalność gospodarczą, przesyła wypełniony rachunek lub fakturę VAT do siedziby, na sumę brutto prowizji.

 

LLS przygotowuje rozliczenie prowizji dla każdego Biznes Partnera uprawnionego do wypłaty prowizji na podstawie kryteriów opisanych w Planie Marketingowym i pozostałych dokumentach, w danym okresie rozliczeniowym. Rozliczenie to ma jedynie charakter informacyjny i nie można opierać na jego podstawie żadnych roszczeń. Wysokość prowizji wyświetla się w indywidualnym panelu biura on-line (jest to kwota brutto z VAT).

 

Jeśli Biznes Partner nie zgadza się z danymi, zawartymi w rozliczeniu lub są one rozbieżne z jego własnymi wyliczeniami, może zasygnalizować to wysyłając informację na email: biuro@slawomirluter.pl lub przez formularz kontaktowy ze strony www.slawomirluter.pl W ciągu do 7 dni administrator programu Biznes Partner rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne i powiadomi uczestnika programu o decyzji, na wskazany email lub telefonicznie.

 

Prowizja Biznes Partnera wyliczana jest według planu i zasad:

a)        5% od osobistych zakupów

b)       10% z pierwszej linii poleconych partnerów

c)       7% z drugiej linii poleconych partnerów

d)       5% z trzeciej linii poleconych partnerów

e)        3% z czwartej linii poleconych partnerów

f)        2% z piątej linii poleconych partnerów

 

2. Wynagrodzenie w programie Biznes Partner – Zarejestrowany uczestnik programu Biznes Partner jest wynagradzany za każdy zakup własny produktu, oraz dokonany przez klienta każdego partnera do pięciu linii rekomendacyjnych, poleconych osób w głąb struktury.

3. Biznes Partner może opłacać zamówienia punktami BP.

 

§ 9. Uczestnicy Biznes Partner

 

Każdy Uczestnik programu Biznes Partner jest niezależną stroną Umowy, która jest zobowiązana do prowadzenia aktywności zgodnie z warunkami Regulaminu, Umowy, Kodeksu Etycznego, innych umów i prawem kraju, w którym prowadzi swoją działalność. Uczestnikiem pragramu LLS może być wyłącznie osoba zdefiniowana w § 7 a.

Uczestnik Sieci ma obowiązek niezwłocznie informować na piśmie lub emailem biuro@slawomirluter.pl. o każdej zmianie w jego danych osobowych, adresie lub danych jego firmy lub przedsiębiorstwa, w tym w szczególności numeru rachunku bankowego, lub edytować te dane samodzielnie w panelu zarządzania Biznes Partner. Uczestnik sieci ponosi wszelkie konsekwencje braku aktualizacji wszelkich swoich danych.

LLS zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia nowego Biznes Partnera oraz prawo do wypowiedzenia Umowy lub zawieszenia członkostwa, powołując się na niedotrzymanie obowiązku informacji o zmianach w/w danych lub  podanie błędnych, niepełnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych.

 

§ 10. Cesja miejsca w strukturze

 

Miejsce w strukturze w programie Biznes Partner powiązany jest z konkretnym uczestnikiem. Jego cesja może odbyć się wyłącznie za pisemną zgodą LLS, która zastrzega sobie prawo odmowy bez podania przyczyny. Prośbę o zgodę na cesję uczestnik programu Biznes Partner powinien wysłać na piśmie z notarialnie poświadczonym podpisem, na adres siedziby LLS, która podejmuje w tej sprawie decyzję w ciągu 30 dni od dnia otrzymania podania. W przypadku cesji osoba zrzekająca się statusu traci bezpowrotnie swoją pozycję w strukturze. Osoba nabywająca status ma prawo do pobrania prowizji, powstałej tylko po dacie cesji – pobranie prowizji za okres, kiedy dana osoba nie posiadała jeszcze statusu członkowskiego, jest niemożliwe.

Działania, których celem jest ominięcie przepisów opisanych w niniejszej Umowie i obowiązujących przepisów prawnych mogą być podstawą do natychmiastowego wykluczenia z systemu Biznes Partner bez prawa do wynagrodzenia (prowizji) za ostatni okres rozliczeniowy. 

 

§ 11.  Zakończenie członkostwa

 

1. Uczestnik programu Biznes Partner ma prawo do wypowiedzenia Umowy w dowolnej chwili z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia, liczonego od dnia doręczenia drugiej stronie umowy pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. Osoba występująca traci swoją strukturę oraz prawo do wypłacenia prowizji od momentu zakończenia okresu wypowiedzenia umowy.

 

2. Biznes Partner, który narusza postanowienia Regulaminu, Umowy, Kodeksu Etycznego właściwych praktyk rynkowych, lub przepisy prawne może zostać wykluczony z programu w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wykluczony może również zostać uczestnik programu BP, który istotnie narusza interesy Luter Learning System.

Przez istotne naruszenie interesów LLS należy również rozumieć podżeganie, negatywne wypowiadanie się lub pomoc osobom naruszającym postanowienia wymienionych wyżej dokumentów. Wykluczonemu uczestnikowi programu Biznes Partner poza innymi konsekwencjami prawem przewidzianymi nie przysługuje prowizja za okres, w którym dopuszczał się naruszeń.

 

§ 12. Dziedziczenie

 

W przypadku śmierci uczestnika programu jego dotychczasowy status podlega prawu spadkowemu. Spadkobierca musi powiadomić biuro LLS informacją o takowym zdarzeniu, drogą mailową lub listowną, oraz przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający prawa dziedziczenia. Brak realizacji tego warunku spowoduje przejęcie miejsca w strukturze przez firmę LLS.

 

§ 14. Materiały promocyjne

 

1. Uczestnik programu może korzystać tylko i wyłącznie z oficjalnych publikacji, informatorów, broszur, ulotek, witryn internetowych rozpowszechnianych przez LLS. Publikacje te nie mogą być modyfikowane i niewolno ich używać w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

2. Materiały promocyjne sformułowane przez Biznes Partnera LLS, muszą być każdorazowo wysłane i zatwierdzane przez LLS.

3. LLS zastrzega sobie prawo do wyrażenia lub odmowy wyrażenia zgody na wszelkie oświadczenia czy informacje uczestników programu Biznes Partner związane z LLS, zamieszczane we wszelkiego rodzaju mediach, zarówno tradycyjnych i elektronicznych. Uczestnik programu Biznes partner ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieuczciwego postępowania rynkowego oraz naruszenia dóbr osobistych LLS.

 

§ 16.Postanowienia końcowe

 

1. Obowiązkiem każdego uczestnika programu Biznes Partner jest zapoznanie się z „Regulaminem”.

2. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie stosunki pomiędzy podmiotami określonymi w niniejszym Regulaminie a LLS są regulowane i interpretowane według prawa polskiego.

3. W przypadku osób, które nie są konsumentami, spory jakie mogą wyniknąć z przepisów niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku osiągnięcia porozumienia, przez sąd właściwy dla siedziby Luter Learning System.

4. LLS może dokonać zmiany Regulaminu, o której każdy uczestnik programu Biznes Partner jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez uczestnika programu, lub na stornie www.slawomirluter.pl. W terminie 7 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu uczestnik Sieci ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na proponowaną zmianę Regulaminu. Brak pisemnego oświadczenia o odmowie wyrażenia zgody, przekazanego w wyżej wskazanym terminie, będzie równoznaczny z akceptacją proponowanej zmiany. Odmowa wyrażenia zgody na zaproponowaną zmianę Regulaminu złożona w powyższym terminie, będzie równoznaczna z wypowiedzeniem umowy